ทีมผู้บริหาร

logon
a1

คุณวีระศักดิ์   หวังศุภกิจโกศล

 ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

a2

ด็อกเตอร์ยลดา   หวังศุภกิจโกศล

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

a5

คุณสุดาวรรณ   หวังศุภกิจโกศล

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

a3

คุณวีรยา   หวังศุภกิจโกศล

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

000001

คุณชาคริต ตรีกูล

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ