ขนาด

25 กิโลกรัม

850 กิโลกรัม

50 กิโลกรัม

1000 กิโลกรัม