แผ่นยิปซัมบอร์ด

การใช้แป้งโมดิฟายสตาร์ชในอุตสาหกรรมยิปซัมนั้น คำนึงถึงการเคลื่อนตัวของแป้งได้ดี หลังจากได้รับความร้อน ซึ่งแป้งโมดิฟายสตาร์ช  มีคุณสมบัติที่การเคลื่อนตัวสู่ผิวกระดาษได้ดี และมีคุณสมบัติการยึดเกาะที่แข็งแรง โดยพิสูจน์ได้จากขอบกระดาษของแผ่นยิปซัมบอร์ด จะไม่หลุดร่อน หากใช้แป้งที่มีคุณสมบัติไม่ดี จะพบปัญหาบริเวณขอบกระดาษของแผ่นยิปซัมบอร์ดจะรุ่นออกมา