บริษัทในเครือเอี่ยมเฮง

ความเป็นมาของมันสำปะหลัง

มันสำปะหลังเป็นพืชหัวชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ Manihot esculenta (L.) Crantz ชื่อสามัญเรียกได้หลายชื่อตามภาษาต่าง ๆ ที่ได้ยินกันมากได้แก่ Cassava, Yuca, Mandioa, Manioc, Tapioca การปลูกมันสำปะหลังจะใช้ส่วนของลำต้นตัดเป็นท่อนปักลงไปในดิน ตรงบริเวณที่ปักอยู่ในดินจะแตกเป็นรากฝอย รากจะค่อยๆ สะสมแป้ง และมีขนาดโตขึ้น เรียกว่า หัวมันสำปะหลัง และจะสามารถเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลังเมื่อ 6 เดือนผ่านไปแล้ว

การปลูกมันสำปะหลังเป็นมานานแล้ว โดยเริ่มมีการ ปลูกทางภาคใต้ของไทย เริ่มแรกเป็นการปลูกระหว่างแถวของต้นยางพารากัน ผลผลิตที่ได้จะขายเพื่อใช้ทำแป้งและสาคูในภาคใต้ แต่การปลูกมันสำปะหลังทางภาคใต้ค่อยๆ ลดลงเมื่อมีการขยายการปลูกยางพารามากขึ้น ต่อมาได้มีการปลูกมันสำปะหลังในภาคตะวันออก และเมื่อความต้องการของตลาดในด้านผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมมีเพิ่มมากขึ้นทำให้พื้นที่ในภาคตะวันออกผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงมีการขยายพื้นที่ปลูกไปยังจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนใน ปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศไทย และปลูกมากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 25 ของพื้นที่ปลูกรวมทั้งประเทศ โดยมีแนวโน้มการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น เนื่องจากศักยภาพการผลิตและผลผลิตอยู่ในระดับดีกว่าภาคอื่นๆ ของประเทศไทย

สินค้าของเรา

เราดำเนินการผลิตแป้งมันสำปะหลังที่มีคุณภาพและคุณสมบัติพิเศษในหลายกลุ่มที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

  • แป้งมันสำปะหลัง

เราผลิตแป้งมันสำปะหลังคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ได้แก่ แป้งหมาด, แป้งแห้ง และแป้งเกรดพิเศษ เช่น แป้งความชื้นต่ำ  แป้งเชื้อจุลินทรีย์ต่ำ  แป้งไซยาไนด์ต่ำ   แป้งความหนืดสูง  และแป้งความขาวสูง เป็นต้น   แป้งมันสำปะหลังมีคุณภาพที่เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่หลากหลายทั้งเกรดอาหารและเกรดอุตสาหกรรม

  • แป้งมันสำปะหลังดัดแปร

1. แป้งเกรดอาหาร  เราผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรเกรดอาหารเพื่อตอบสนองต่อการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่ในการผลิตอาหาร เช่น Thickener, Stabilizer, Emulsifier เป็นต้น

2. แป้งผสม เป็นแป้งเกรดอาหารชนิดผสม โดยการนำแป้งมันสำปะหลังดัดแปรเกรดอาหารไปผสมกับวัตถุดิบอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

3. แป้งเกรดอุตสาหกรรม  เราผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรที่มีคุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับไปใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และยิปซัมบอร์ด

หัวมันสำปะหลังสดจากไร่ที่ดูแลอย่างดี ผ่านกระบวนการผลิตโดยเทคโนโลยีขั้นสูง มาเป็นแป้งมันสำปะหลังที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม

มาตรฐานสากล

กิจกรรม และ ข่าวสาร

ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อ สอบถามเราเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่าน โดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้